TAILIEUCHUNG - BÁO CÁO TỔNG KẾT DỰ ÁN SẢN XUẤT CHITIN-CHITOZAN TỪ PHẾ LIỆU CHẾ BIẾN THỦY SẢN ( VỎ TÔM, VỎ GHẸ)

Chitin-chitozan là vật liệu quý có nhiều trong phế liệu thủy sản như vỏ tôm, vỏ ghẹ, chitozan có nhiều ứng dụng trong công, nông nghiệp và bảo vệ môi trường. Trong y dược từ chitozan vỏ tôm cua có thể sản xuất glucozamin, một dược chất quý đang phải nhập khẩu ở nước ta | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY SẢN BÁO CÁO TỔNG KẾT DỰ án sản XUẤT CHITIN-CHITOZAN TỪ PHẾ LIỆU CHẾ BIẾN THỦY SẢN VỎ TÔM VỎ GHẸ CHỦ NHIỆM DỰ ÁN TRẦN THỊ LUYẾN BỘ GIAO DỦC ĐÀO TAO TRƯỜNG ĐÀI HỘC THỦY SÀN BÀO CÀO TONG KET Dự ÀN SÀN XỦÀT thử nghiệm cap bO SÀN XỦÀT chitin- chitozàn từ phê liệủ chê biên thủy sàn vo tom vo ghe Mã so B2002 - 33 - 01-Dà Cơ quan quản ly dự an Vụ khoa học công nghệ bộ giao dục đào tạo Cô quan chu trì dự an Trựơng Đai hoc Thuy san Nha Trang Chu nhiệm dự an Tran Thị Luyến Thơi gian thực hiện dự an 24 thang Bắt đầu tháng 6 năm 2002 Kết thúc tháng 6 năm 2004 Nha Trang thang 5 nam 2004 1 DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI THựC HIỆN Dự AN 1- Trần Thị Luyến - Chủ nhiệm đề tài thực hiện các nội dung hoàn thiện quy trình cộng nghệ huấn luyện cộng nhàn chuyến giáo cộng nghệ nghiền cựu phát triển sán phàm sau Chitozan quán ly toàn diện cá vệ ky thuát cung nhự tái chính cuá dự án. 2- Ths. Lệ Ván Khàn Giám đoc Trung tám chế biến Thuy sán chịu trách nhiệm điệu hành sán xuất tráng thiết bị vát tự chuyện giáo cong nghệ báo tiệu sán phàm đáu rá cung cáp nguyện liệu đáu váo thệo kế hoạch sán xuất . 3- TS. Tráng Sĩ Trung tự vấn ky thuát vá tráng thiết bị chuyện giáo cong nghệ cháo bán sán phàm. Nghiện cựu phát triện sán phàm sáu Chitozán. 4- TS. Đáng Ván HỢp Pho chu nhiệm khoá chế biến Thuy sán Ho trợ ky thuát tự vấn xáy dựng vá láo đọng.

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.