TAILIEUCHUNG - XU THẾ CHỦ YẾU CỦA SỰ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ, SỰ HÌNH THÀNH VÀ VAI TRÒ CỦA KINH TẾ TRI THỨC TRONG HAI THẬP NIÊN ĐẦU THẾ KỶ XXI

Tham khảo luận văn - đề án 'xu thế chủ yếu của sự phát triển khoa học công nghệ, sự hình thành và vai trò của kinh tế tri thức trong hai thập niên đầu thế kỷ xxi', luận văn - báo cáo, báo cáo khoa học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CHƯƠNG TRÌNh nhà Nước Kx08 -------------- BÁO CÁO Tông hợp ĐỀ tài KX08-02 XU thế chủ yếu của sự phát triển khoa học CÔNG NGHỆ SỰ hình thành và vai trò CủA KỈNH tế tri thức Trong hai thập niên đầu thế kỷ XXI Hà nội 6-2005 MỤC LỤC Trang i. 1. Danh mục các chữ viết tắt tiếng Việt 5 . Danh mục các chữ viết tắt tiếng Anh 7 Mở đầu 10 1. Khái quát về đề tài KX08-02 11 2. Về phương pháp luận nghiên cứu 14 3. Những kết quả đã hoàn thành 16 4. Danh sách những người tham gia đề tài 17 Lời cảm ơn 17 Chương I Xu thế phát triển các công nghệ cao chủ yếu trong 18 những thập niên đầu thế kỷ 21 1. Khoa học Công nghệ và CNC 19 . Khoa học I 19 . Khái niệm còng nghệ 20 . Công nghệ cao 23 2. Công nghệ thông tin xu thế và những vấn đế chủ yếu trong vài thập 28 niên tói . CNTT sự tích hợp tất yếu cùa ba ngành công nghệ hiện đại 28 . Sự phát hiện hạt điện tử electron và công nghệ vi điện tử 29 . Lý thuyết mạng nơron ótômát hữu hạn và khoa học máy điện toán 32 Computer science . Truyền thông lý thuyết thông tin vệ tinh viễn thông và cáp quang 36 intơnét và không gian điện tử . Sự tích hợp tất yếu 38 . Về xu thế của CNTT trong tương lai gần vài thập kỷ tới 38 . Xu thế chuẩn bị cho thời kỳ hậu silic 39 . Xu thế biến đổi về chất quan hệ người - máy 42 . Xu thê điện tử hóa kết cấu hạ tầng và xây dựng kết cấu hạ tầng thông 43 tin 3. Công nghệ sinh học CNSH và xu thê phát triển trong 2 thập kỷ tới 46 . Khái niệm về CNSH 46 2 3. 2. Xu thế phát triển của CNSH dưới tác động của CNTT 50 . Một số xu thế chủ yếu của sự phát triển CNSH trong thời gian 20 nãm 51 tới . Một số dự báo cơ bản về phát triển CNSH của thê giới trong hai thập 53 niên đầu thế kỷ 21 . Trong lĩnh vực nông nghiệp 55 . Trong lĩnh vực công nghiệp 59 . Trong lĩnh vực y tế và bảo vệ môi trường 60 4. Xu thế phát triển của công nghệ vật liệu tiên tiến CNVLTT trong 2 62 thập niên tới. . Khái niệm chung về công nghệ vật liệu tiên tiến .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.