TAILIEUCHUNG - ĐỀ TÀI "CHẾ TẠO SƠN VECNI CÁCH ĐIỆN TRÊN CƠ SỞ DẦU VỎ HẠT"

Nhu cầu về sơn, đặc biệt là sơn bảo vệ, sơn cách điện ở nước ta ngày càng tăng, việc nghiên cứu và chế thử đồ đưa vào sản xuất các loại này từ nguồn nguyên liệu sẵn có trong nước để giảm bớt phần để mua của nước ngoài bằng ngoại tệ có ý nghĩa kinh tế kỹ thuật rất lớn | ĐỀ TÀI CHẾ TẠO SƠN VECNI CÁCH ĐIỆN TRÊN CƠ SỞ DẦU VỎ HẠT CHỄ TỊD son ỊĩBCRI cí ch WỊJ Trite 09 3Í DÍU vỉ H x i CABDMDL - PHB9L - POBMALDHXD Chỉ nhiệm á tai I Ngiyĩạ vín cía Da Chuyên gia cong tact Giáo sư Ngo duy Ci Khoa Hoa Trưống Bại hqc Tong hơp nọi ArVẦI NẾT TỔNG QUẰN I- Cừ SỞ py vfa BSt Nhu cau vi son đặc blit là 80h bao vạ Bơn each điện ĩr fí ĩẫữ ta ngày cang tồng. vise nghlan cxii ve che thỉ dí đưa vao aan xuít caa loại eơhnay ift ngion ngjyen liịu 8 a cõ trong nước đí giam bót phan Bơn phai mua của nứ n ngoai bằng ng3 i tị có ý nghĩa kỉnh tí - ky thuịt rat líh Mịt trong cấc họp phan chính đe Ban Xuat aoto cao cap dang có sỉn trong nước đổ la dau Vo bat điiu DVHP nhưng cho đan nay chưa dU 8 tgn dung đúng úc Mxe đích nghiên cữu cua de tai nay lằ sẳ duụg ƠVHB đa cha tạo Vecni cẫch điịn 4ÌNtị cong thưa H nhỉk tỊn dụng log Ban phím phị cua các xí nghiep che biín hạt điêu ỉr Song BÍ thịnh lọal Jiang hóa có giá tri kinh ta cao hơn II- Hạt điaụ vằ dầu VO hat dieut cây UIỈU con gol nXo LỘN HỐT đươc trồng ở các nước có khỉ hâu nhlêt đơi chỉ eau 3 nSm cổ tha khai thao dươe Chữ đen gan đay tỉnh sông bá cổ khoang hacta điau gan 1 2 diên tích đa cho thu hoạch n ng Buat binh quân khoang 10 ta hat hocta. Hat điêu gom lốp 0 c4ig chiếm 7o p tnqng lưgng hat con nhan ohiỉa 3ữ o Vo hạt diều chứa khoang 30 o đau Dau- VO hạt điều bao gom eẩc hop chat phenolic có mằu nau earn đbc gẫy ngía Vằ rịp da . Thao cấc tai liẹu đa biít thanh phan chỉnh cua dau VO hat điêu chứa khoang ỒỈ ữ axít anacardlc 13 s o Cardanol và mot lương nho cíc họp Chat khác Axịt anacardis sau khi bi daaacboxy hóa chuyín thành CARDANOL và oardanol la thứ ngiyãn liêu ứ Ban xuỉt cẩc loai sơn cổ chít lương cao hinh 1 HÌNH I công thức aau tạo tong tpát các ohít tharii phần Chĩnh cua dau VO hạt điìu Axlt Anacardlo Cardanol 2-4íetyl Cardol ou R Ì5H3L- c x 0 M N0ÍỜ1 ta thu đươc dầu VO hạt điêu DVHN thao cẩa cách sau đãyí -Xư ly nhlet I H t điau oc nhung vao dau vỏ hat đieu nóng 200 se tách đựcn mot phan dau re .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.