TAILIEUCHUNG - Nghị định Số: 60/2014/NĐ-CP

Nghị định Số: 60/2014/NĐ-CP Quy định về hoạt động thông tin, ban hành căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. | .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.