TAILIEUCHUNG - Nghị định Số: 60/2014/NĐ-CP

Nghị định Số: 60/2014/NĐ-CP Quy định về hoạt động thông tin, ban hành căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. | .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT