TAILIEUCHUNG - NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN MỘT SỐ GIỐNG HOA ĐỒNG TIỀN THÍCH HỢP CHO CÁC TỈNH MIỀN NÚI PHÍA BẮC

tiềm năng to lớn cho phát triển nông lâm nghiệp hàng hoá. Đặc biệt, trong vùng có nhiều tiểu vùng sinh thái với những đặc thù riêng về điều kiện tự nhiên, là những vùng có khí hậu khá phù hợp cho sự sinh trưởng, phát triển của một số loài cây có giá trị kinh tế cao, trong đó cây hoa được xem là cây có ưu thế. Thực tế trong mấy năm gần đây, trong vùng đã xuất hiện | NGHIÊN CỨU PHÁT TRIẺN MỘT SỐ GIỐNG HOA ĐỒNG TIỀN THÍCH HỢP CHO CÁC Tỉnh miền Núi phía bắc Phạm Thị Xuyên Lê Tiến Hùng summary Developing study some gerbera flower varieties suitable for Northern mountainous provinces of Vietnam Some selected highquality Gerbera flower varieties well - adapted in Northern mountainous ecological regions are able to expand and develop in a larger scale. The suject is carried out by collection import evaluation and model establishment. The result shows that 10 Gerbera specimens are selected. Some rose specimens DPH 01 DPH 08 and DPH 09 are prospecting varieties because of strong growing and developing high yield good quality and alitle infected disease compare DPH 07 variety. Set up a model of rose varieties including DPH 01 DPH 08 and DPH 09 was approximately 500 m2. Mom -1 has gained from 45 - 60 flowers for one clump for a year and their income ha N dong for ha in the first year. Keywords Gerbera flower varietie I. ĐẶT VẤN ĐỀ f gf Miền núi phía Bắc là tiềm năng to lớn cho phát m Ig 17iĩ nghiệp hàng hoá. Đặc biệt nhiều tiểu vùng sinh thái thù riêng về điều kiện tự nh vùng có khí hậu khá phù hợp c trưởng phát triển của một số loài . giá trị kinh tế cao trong đó cây hoa được xem là cây có ưu thế. Thực tế trong mấy năm gần đây trong vùng đã xuất hiện những mô hình chuyển đổi từ những cây trồng hiệu quả thấp sang trồng hoa thâm canh đạt hiệu quả cao. Tuy nhiên việc chuyển đổi còn mang tính tự phát manh mún chưa tạo ra được những sản phẩm hoa hàng hoá chất lượng cao có sức cạnh tranh. Xuất phát từ thực tiễn trên chúng tôi tiến hành đề tài Nghiên cứu phát triển một số giống hoa đồng tiền thích hợp cho các tỉnh miền núi phía Bắc nhằm đáp ứng yêu cầu của sản xuất và tạo ra những vùng sản xuất hoa hàng hoá chất lượng hu cầu tiêu dùng hoa ngày hân dân trong nước và tiến lang lại thu nhập cao cho a tạo thêm công ăn việc dân trong vùng. Đây là việc ểt và có tính khả thi cao. . LIỆU VÀ PHƯƠẩG PHÁP ẩ GHlỂẩ CỨU 1. Nội dung - Thu thập một số giống .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.