TAILIEUCHUNG - Bài giảng Lập trình hệ nhúng: Chương 2 - Phạm Ngọc Hưng

Bài giảng "Lập trình hệ nhúng - Chương 2: Lập trình vào ra cơ bản" cung cấp các kiến thức giúp sinh viên có thể nắm được nguyên tắc lập trình giao tiếp vào ra cơ bản trên hệ điều hành Linux nhúng, lập trình giao tiếp thiết bị (ghép nối GPIO) với driver đã có (led, button), biết cách lập trình giao tiếp GPIO mở rộng dựa trên giao diện sysfs (gpiolib). nội dung chi tiết. | Chương 2 Lập trình vào ra cơ bản Lập trình nhúng ARM-Linux 57 Sau khi kết thúc chương này sinh viên có thể Nắm được nguyên tắc lập trình giao tiếp vào ra cơ bản trên hệ điều hành Linux nhúng Lập trình giao tiếp thiết bị ghép nối GPIO với driver đã có led button Biết cách lập trình giao tiếp GPIO mở rộng dựa trên giao diện sysfs gpiolib Lập trình nhúng ARM-Linux 58 Nội dung bài học . Cơ chế lập trình giao tiếp thiết bị . Lập trình điều khiển led đơn . Lập trình giao tiếp nút bấm . Lập trình giao tiếp GPIO mở rộng Lập trình nhúng ARM-Linux .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT