TAILIEUCHUNG - Thông tư liên tịch Số: 71/2014/TTLT-BTC-BNV

Thông tư liên tịch Số: 71/2014/TTLT-BTC-BNV Quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước. | .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT