TAILIEUCHUNG - Thuyết trình Dịch vụ phần mềm và tích hợp nghiệp vụ

Thuyết trình Dịch vụ phần mềm và tích hợp nghiệp vụ do nhóm sinh viên phối hợp thực hiện. Nội dung bài trình bày nội dung Chương 19: Design pattern – Composition Implementation Patterns. Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho ban. |

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT