TAILIEUCHUNG - Nghị định Số: 54/2014/NĐ-CP

Nghị định Số: 54/2014/NĐ-CP Về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Tư pháp. Nghị định ban hành căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001. | .

TÀI LIỆU HOT