TAILIEUCHUNG - Báo cáo tổng kết : Triển khai công nghệ mới nhằm chế biến nông sản thực phẩm có chất lượng và giá trị cao

Chế biến là một khâu quan trọng trong quá trình sản xuất nông sản thực phẩm, ứng dụng kỹ thuật chế biến thích hợp và chế biến kịp thời các nông sản thực phẩm sẽ làm cho sản xuất nông sản phát triển không ngừng giảm bớt những tốt thất về số lượng và chất lượng | CHƯƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CÔNG NGHỆ BÁO CÁO TỔNG KẾT TRIỂN KHAI CÔNG NGHỆ MỚI NHẰM CHẾ BIẾN NÔNG SẢN THỰC phẩm có chất LƯỢNG VÀ GIÁ TRỊ CAO CHƯƠNG TRÌNH NGHIÊN CỦƯ KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ KN 01 BÁO CÁO TỔNG KẾT Đề tài TRIỂN KI IAĨ CÔNG NGHỆ MỚI NHẰM CHẾ BIẾN NÔNG SẢN THỰC PHẨM thành các SẢN PHAM CÓ CHẤT Lượng và giá trị cao Ký mã hiệu KN - 01 - 14 Cơ quan chu trì đề tài Viên công nghiệp thực phÁìn Chủ nhiệm đề tài Phạm Vinh Viễn 3 Ế- ỉh - 3 34 A-Ặ f ĩ ỉ ji- i Hà nội - 1995 . . J DANH SÁCH CÁN BỘ KHOA HỌC THAM GIA THỰC HIỆN ĐỂ TAI SỐ TT Họ và tên Học vị học hàm Đơn vị công tác 1 Vũ Thị Đào Phố tiến sĩ Viện CN thực phẩm 2 Cao Văn Hùng Kỹ sư Viện CN sau thu hoạch 3 Nguyễn Đại Hưng Kỹ sư Viên CN thực phẩm 4 Trần Thị Nghi Kỹ sư Viên thiết kế CNTP 5 Bạch Vãn Nghệ Kỹ sư Viện CN sau thu hoạch 6 Hoàng Hướng Quỳ Kỹ sư Viên CN thực phẩm 7 Hồ Sưởng Kỹ sư Viện CN thực phẩm 8 Tôn Nữ Nghi Trinh Kỹ sư Viện KHKTNN Việt nam 9 Nguyên Vãn Việt Phó tiến sĩ Viện CN thực phẩm 10 Phạm Vĩnh Vỉẽn Kỹ sư Viện CN thực phản 11 Phạm Đình Đoàn Kỹ sư Vỉện CN thực phẩm 12 Vũ Thị Đức Kỹ sư Viện CN thực phẩm 13 Đào Thi Kim Nguyên Kỹ sư Viện CN thực phẩm 14 Phạm Thị Thu Hương Kỹ sư Viện CN thực phẩm 15 Đàm Thanh Bình Kỹ sư Viên CN thực phẵm 16 Nguyễn Thị Hạnh Phó tiến sĩ Viên CN thực phẩm 17 Nguyên Thị Bích Liên Kỹ sư Viện CN thực phẩm 18 Đinh Bích Mai Kỹ sư Viện CN thực phẩm 19 Nguyên Đình Hậu Kỹ sư Viện thiết kế CNTP 20 Vương Văn Hà Kỹ sư Viện thiết kế CNTP 21 Nguyễn Duy Lân Ky sư Viện CN sau thu hoạch 22 Mai Văn Thiết Kỹ sư Viện KHKTNN Việt nam 23 Nguyễn Thị Ngợi Kỹ sư Viện CN sau thu hoạch 24 Vu Thị Thìn Kỹ sư Viện KHKTNN Việt nam 25 Vũ Xuân Thao Kỹ sư Viện KHKTNN Việt nam 26 Hà Loan Phương Kỹ sư Viện KHKTNN Việt nam 27 Phạm Anh Dũng Kỹ sư Viện CN thực phẩm 28 Nguyễn Kim Hường Kỹ sư Viện CN thực .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.