TAILIEUCHUNG - Nghiên cứu mối liên quan giữa biến động thành phần loài và mật độ vi tảo, tảo độc hại với các yếu tố môi trường ở đầm Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế

Thực vật phù du (Phytoplankton) là những loài tảo có kích thước hiển vi, sống trôi nổi trong môi trường nước, có khả năng hấp thụ các muối dinh dưỡng vô cơ hoà tan trong nước và tiến hành quang hợp để tạo ra các hợp chất hữu cơ. Vì thế chúng là khâu đầu tiên trong chu trình vật chất của thuỷ vực. Thực vật phù du là nguồn thức ăn chủ yếu của các loài ăn lọc, động vật phù du, cũng như một số các ấu trùng của tôm, cua, vậy mà chúng đóng một vai trò vô cùng quan trọng. | Nghiên cứu mối liên quan giữa biến động thành phần loài và mật độ vi tảo tảo độc hại với các yếu tố môi trường ở đầm Lăng Cô tỉnh Thừa Thiên Huế TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC - HUẾ KHOA SINH HỌC TRẠM NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ĐẦM PHÁ SLARMES BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ NGHIÊN CỨU MỐI LIÊN QUAN GIỮA BIẾN ĐỘNG thành phần loài và mật độ VI TẢO TẢO ĐỘC hại với các yếu tố MÔI TRƯờNg ở đầm lăng cô TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Thuộc đề tài KC 09-19 Điều tra nghiên cứu tảo độc tảo gây hại ở một số vùng nuôi trồng thủy sản tập trung ven biển đề xuất một số giải pháp phòng ngừa giảm thiểu những tác hại do chúng gây ra Thực hiện TÔN THẤT PHÁP LƯƠNG QUANG ĐỐC NGUYỄN HẢI PHONG VÕ VĂN DŨNG TRƯƠNG THỊ HIẾU THẢO PHAN THỊ THÚY HẰNG 6132-5 02 10 2006 huế 2006 Trạm Nghiên cứu Quản lý Tài nguyên và Môi trường Đầm phá SLARMES 1 Nghiên cứu mối liên quan giữa biến động thành phần loài và mật độ vi tảo tảo độc hại với các yếu tố môi trường ở đầm Lăng Cô tỉnh Thừa Thiên Huế MỤC LỤC I. MỞ ĐẦU .1 II. ĐỐI TƯỢNG THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2 . Đối tượng nghiên cứu .2 . Thời gian nghiên cứu .2 . Địa điểm nghiên cứu .2 . Phương pháp nghiên cứu .3 . 1. Phương pháp nghiên cứu ngoài thực . Phương pháp nghiên cứu trong phòng thí nghiệm .4 . Phân tích định tính .4 . Phân tích định lượng .4 . Phân tích các mối quan hệ và xử lý số III. ĐIỀU KIỆN TỰ nhiên và xã hội .5 . Vị trí địa lý và đặc điểm địa hình .5 . Đặc điểm khí hậu thủy văn .5 . Khí . Thủy . Kinh tế - Xã hội .5 . Dân số .5 . Nghề nghiệp và đời sống kinh . Đặc điểm môi trường nước đầm Lăng Cô qua 12 đợt khảo IV. KẾT . Sự phân bố của vi tảo và một số yếu tố môi . Mật độ vi tảo và các yếu tố môi trường .8 . Mật độ vi tảo độc hại và các yếu tố môi trường .13 V. KẾT TÀI LIỆU THAM KHẢO Trạm Nghiên cứu Quản lý Tài nguyên và Môi trường Đầm phá SLARMES 2 Nghiên cứu mối liên quan giữa biến động thành phần

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.