TAILIEUCHUNG - Vai trò kiểm toán nhà nước trong quá trình thẩm định dự toán ngân sách nhà nước

. Ngân sách nhà nước được thiết lập và thực thi hoàn toàn vì mục tiêu mưu cầu lợi ích chung cho toàn thể quốc gia, không phân biệt người hưởng thụ các lợi ích đó là ai, thuộc thành phần kinh tế hay đẳng cấp xã hội nào. Với tầm quan trọng của ngân sách nhà nước như trên thì việc thực hiện quá trình ngân sách nói chung và quy trình quyết định dự toán ngân sách tại Quốc hội nói riêng phải hợp lý, thấu đáo, minh bạch là điều rất cần thiết | KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC ĐỂ TÀI KHOA HỌC CẤP BỘ VAI TRÒ CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC TRONG QUÁ TRÌNH THẨM ĐỊNH Dự TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Chủ nhiệm Phó chủ nhiệm Thư ký CN. Hà Ngọc Son TS. Mại Vinh CN. Đỗ Quang Hưng 606 Hà Nội năm 2006 MỤC LỤC Nội dung Trang Lời nói đầu 01 CHƯƠNG I Cơ SỞ LÝ LUẬN VỂ THAM định Dự TOÁN NGÂN 04 SÁCH NHÀ NƯỚC . Chu trình ngân sách và việc lập dự toán ngân sách nhà nước 04 . Khái niệm ngân sách nhà nước 04 . Chu trình ngân sách 06 . Dự toán ngân sách nhà nước 07 . Sự cần thiết và nội dung thẩm định dự toán NSNN 20 . Khái niệm nội dung thẩm định dự toán NSNN 20 . Sự cần thiết thẩm định dự toán NSNN 24 . Nhiệm vụ quyền hạn của Quốc hội trong việc quyết định dự toán 27 NSNN . Nhiệm vụ quyền hạn của Hội đồng nhân dân trong việc quyết định 30 dự toán ngân sách địa phương . Kiểm toán Nhà nước - công cụ giúp Quốc hộì Hội đồng nhân dân 31 thẩm định dự toán NSNN CHƯƠNG II THỰC TRẠNG VỂ THAM định Dự toán NSNN 34 . Thực trạng về hoạt động thẩm định dự toán NSNN của nước ta trong 34 thời gian vừa qua . Tinh hình hoạt động thẩm định dự toán NSNN thời gian vừa qua 34 . Đánh giá công tác thẩm định dự toán NSNN trong thời gian vừa qua 40 . Thực trạng công tác thẩm định dự toán NSNN của KTNN trong thời 55 gian vừa qua Thực trạng về công tác thẩm định dự toán NSNN của KTNN 55 . Đánh giá về công tác thẩm định dự toán của KTNN 56 . Kinh nghiệm về thẩm định dự toán NSNN của một số nước trên thế 58 giới CHƯƠNG III NHỮNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO VAI TRÒ CỦA KIỂM 63 TOÁN NHÀ NƯÓC TRONG QUÁ TRÌNH THAM ĐỊNH Dự TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NVÓC . Định hướng nâng cao vai trò của Kiểm toán Nhà nước trong thẩm 63 định dự toán ngân sách nhà nước . Xây dựng các tiêu chí thẩm định dự toán NSNN 67 . Nguyên tắc xây dựng tiêu chí 68 . Cơ sở xây dựng tiêu chí 68 . Nội dung tiêu chí thẩm định dự toán NSNN 69 . Nâng cao vai trò của Kiểm toán Nhà nước trong thẩm định dự toán ngân 72 sách nhà nước . Đối với

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.