TAILIEUCHUNG - Đề tài: Thiết kế hệ thống phanh trên cơ sở xe Toyota Zace GL 1.8 (phần dẫn động phanh)

Đề tài: Thiết kế hệ thống phanh trên cơ sở xe Toyota Zace GL (phần dẫn động phanh) trình bày tổng quan về hệ thống phanh, lựa chọn phương án thiết kế, tính toán thiết kế và phần tài liệu tham khảo. | .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT