TAILIEUCHUNG - Nghị định Số: 50/2014/NĐ-CP

Nghị định Số: 50/2014/NĐ-CP Về quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước. Nghị định ban hành căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010;. | .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT