TAILIEUCHUNG - Quyết định 1450/QĐ-UBND

Quyết định 1450/QĐ-UBND Giao chi tiết danh mục và kế hoạch vốn nhà văn hóa cấp xã; cấp thôn bản thuộc nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa năm 2013 tỉnh Bắc Kạn. | ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN Số 1450 QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Bắc Kạn ngày 10 tháng 09 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIAO CHI TIẾT DANH MỤC VÀ KẾ HOẠCH VỐN NHÀ VĂN HÓA CẤP XÃ CẤP THÔN BẢN THUỘC NGUỒN VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ VĂN HÓA NĂM 2013 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 11 2003 Căn cứ Quyết định số 32a QĐ-UBND ngày 10 01 2013 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc giao kế hoạch vốn Chương trình mục tiêu quốc gia nguồn vốn bổ sung có mục tiêu từ Ngân sách Trung ương và nguồn vốn trái phiếu Chính phủ năm 2013 Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 172 TTr-KH ĐT ngày 27 8 2013 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Giao chi tiết danh mục và kế hoạch vốn nhà văn hóa cấp xã cấp thôn bản thuộc nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá năm 2013 theo biểu chi tiết đính kèm. Điều 2. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Chủ đầu tư có trách nhiệm quản lý sử dụng và thanh quyết toán kế hoạch vốn được giao theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Giám đốc Sở Tài chính Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Hoàng Ngọc Đường DANH MỤC VÀ KẾ HOẠCH VỐN NHÀ VĂN HÓA CẤP XÃ CẤP THÔN BẢN THUỘC NGUỒN VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ VĂN HÓA NĂM 2013 Kèm theo Quyết định số 1450 QĐ-UBND ngày 10 9 2013 của UBND tỉnh Bắc Kạn ĐVT Triệu đồng STT Danh mục Kế hoạch vốn 2013 Chủ đầu tư Dự án Tăng cường đầu tư xây dựng phát triển hệ thống thiết chế văn hóa thể thao các huyện miền núi vùng sâu vùng xa biên giới hải đảo Tổng số 600 1 Nhà Văn hóa thôn Khuổi Giả xã Rã Bản huyện Chợ Đồn 150 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch 2 Nhà Văn hóa thôn Tiểu khu III thị trấn Chợ Rã huyện Ba Bể 150 3 Nhà Văn hóa xã Thượng Giáo huyện Ba Bể 300

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.