TAILIEUCHUNG - Quyết định 2382/QĐ-UBND năm 2013

Quyết định 2382/QĐ-UBND năm 2013 Quy định việc xét, công nhận địa phương đạt tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. | ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH Số 2382 QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Quảng Ninh ngày 11 tháng 9 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ VIỆC XÉT CÔNG NHẬN CÁC ĐỊA PHƯƠNG ĐẠT TIÊU CHÍ NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH Căn cứ Luật Tô chức Hội đông nhân dân và Uy ban nhân dân ngày 26 11 2003 Căn cứ Quyết định số 800 QĐ-TTg ngày 04 6 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 Căn cứ Quyết định số 491 QĐ-TTg ngày 16 4 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới Quyết định số 342 QĐ-TTg ngày 20 02 2013 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đôi một số tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới Căn cứ Thông tư số 54 2009 TT-BNNPTNT ngày 21 8 2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Hướng dân thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới Căn cứ Nghị quyết số 39 2010 NQ-HĐND ngày 10 12 2010 của Hội đông nhân dân tỉnh Quảng Ninh về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2010 - 2020 Căn cứ Quyết định số 775 QĐ-UBND ngày 18 3 2011 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2010-2020 Căn cứ Quyết định số 1111 QĐ-UBND ngày 02 5 2013 của UBND tỉnh về việc ban hành tạm thời các tiêu chí nông thôn mới tỉnh Quảng Ninh Xét đề nghị của Ban Xây dựng nông thôn mới tại Tờ trình số 446 TT- BXDNTM ngày 20 8 2013 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về việc xét công nhận các địa phương đạt tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Điều 2. Hội đồng thẩm đinh công nhận xã đạt tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quàng Ninh Các Sở Ban ngành liên quan trên cơ sở nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 2849 QĐ-UBND ngày 08 9 2011 của UBND tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn chi tiết và đôn đốc các địa phương tổ chức thực hiện Quy định này Ủy ban nhân dân các địa phương có trách

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.