TAILIEUCHUNG - Xu hướng phát triển kinh tế tri thức và tác động của nó đến sự phát triển và lựa chọn chiến lược công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Việt Nam

Các nền kinh tếphát triển trên thếgiới đang chuyển sang kinh tếtri thức với những thay đổi sâu sắc vềcách thức hoạt động sản xuất kinh doanh, cách tổchức quản lý, cơcấu kinh tế, cơcấu lao động, vịtrí con người trong sản xuất. Cách mạng tri thức, cách mạng thông tin với tính cách là hệquảcủa kinh tế thịtrường ởtrình độcao hiện đang thúc đẩy kinh tếtri thức phát triển mạnh mẽ. Những xu hướng lớn có tính tất yếu này đan kết chặt chẽvới nhau và cùng với toàn cầu hoá đã, đang và sẽtác động đến tất cảcác. | HỘI ĐỒNG LÝ LUẬN TRUNG ƯƠNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC XÃ HỘI CẤP NHÀ NƯỚC CÔNG NGHIỆP HÓA HIỆN ĐẠI HÓA ĐINH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA CON ĐƯỜNGNG VÀ BƯỚC ĐI ĐÈ TÀI XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN NỀN KINH TẾ TRI THỨC VÀ TÁC ĐỘNG CỦR NÓ ĐẾN Sự PHÁT TRIỂN VÀ LựR chọn chiến lược CÔNG NGHIỆP HOÁ HIỆN ĐẠI HOÁ CỦR VIỆT NRM BÁO CÁO TỔNG HỌP KẾr quà nghiên cứu Chủ nhiệm đề tài Đặng Hữu Phó chủ nhiệm đề tài TS Đinh Quang Ty Thư ký đề tài TS Hồ Ngọc Luật 5914 24 6 2006 Hà Nội 2005 HỘI ĐỒNG LÝ LUẬN TRUNG ƯƠNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC XÃ HỘI CẤP NHÀ NƯỚC CÔNG NGHIỆP HÓA HIỆN ĐẠI HÓA ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA CON ĐƯỜNGNG VÀ BƯỚC ĐI ĐÈ TÀI XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN NỀN KINH TẾ TRI THỨC VÀ TÁC ĐỘNG CỦR NÓ ĐẾN Sự PHÁT TRIỂN VÀ LựR chọn chiến lược CÔNG NGHIỆP HOÁ HIỆN ĐẠI HOÁ CỦR VIỆT NRM BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾr quả nghiên cứu Chủ nhiệm đề tài Đặng Hữu Phó chủ nhiệm đề tài TS Đinh Quang Ty Thư ký đề tài TS Hồ Ngọc Luật Hà Nội 2005 2 3 CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA ĐỀ TÀI VÀ CỘNG TÁC VIÊN Những người chịu trách nhiệm chính 1- Đặng Hữu - Chủ nhiệm 2- TS. Đinh Quang Ty - Phó Chủ nhiệm 3- TS. Hồ Ngọc Luật - Thư ký 4- Nguyễn Quang Thái - Thành viên 5- Phạm Tất Dong - Thành viên 6- Phạm Ngọc Quang - Thành viên 7- Nghiêm Đình Vỳ - Thành viên 8- TS. Phạm Anh Tuấn - Thành viên 9- Ths. Nguyễn Bích Thọ - Thành viên 10- TS. Trần Minh Tiến - Thành viên Cộng tác viên 1- Nguyễn Hữu Tăng 2- GS. Chu Hảo 3- Trần Đình Thiên 4- Đặng Ngọc Dinh 5- Đỗ Thế Tùng 6- Trần Ngọc Hiên 7- TS. Lưu Bích Hồ 8- Vũ Đình Cự 9- Ngô Doãn Vịnh 10- Bùi Tất Thắng 11- Nguyễn Quang 12- TS. Trần Hồng Hà 13- TS. Võ Trí Thành 14- TS. Nguyễn Xuân Thu 15- TS. Nguyễn Quang A 16- Lê Bộ Lĩnh 17- PGS .TS Phí Mạnh Hồng Liên hiệp các Hội KH KT Việt Nam Liên hiệp các Hội KH KT Việt Nam Viện Kinh tế Việt Nam Liên hiệp các Hội KH KT Việt Nam Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.