TAILIEUCHUNG - Tác động cảu việc Trung Quốc gia nhập WTO đối với xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam

Tham khảo luận văn - đề án 'tác động cảu việc trung quốc gia nhập wto đối với xuất khẩu hàng hóa của việt nam', luận văn - báo cáo, báo cáo khoa học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | BỘ THƯƠNG MẠI ĐỂ TÀI KHOA HỌC CAP BỘ MÃ số 2004 - 78 - 007 TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC TRUNG QUỐC GIA NHẬP WTO ĐỐI VỚI XUẤT KHAU HÀNG HOÁ CỦA VIỆT NAM Cơ quan quản lý đề tài BỘ THƯƠNG MẠI Cơ quan chủ trì thực hiện VIÊN NGHIÊN cứu THƯƠNG MẠI Chủ nhiệm đề tài Ths. Đỗ Kim Chi Các thành viên Ths. Nguyễn Việt Hung Ths. Hoàng thi Vân Anh CN. Phạm Hổng Lam 5899 21 6 2006 HÀ NỘI - 2006 Bộ THƯƠNG MẠI ĐỂ TÀI KHOA HỌC CAP Bộ MÀ số 2004 - 78 - 007 TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC TRUNG QUỐC GIA NHẬP WTO ĐỐI VỚI XUẤT KHAU HÀNG HOÁ CỦA VIỆT NAM HÀ NỘI- 2006 MỤC LỤC Trang Danh mục chữ viết tắt MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG 1. VAI TRÒ CỦA TRUNG QUOC TRONG THƯƠNG MẠI 5 TOÀN CẦU SAU KHI LÀ THÀNH VIÊN CỦA WTO 1. Tác động của việc Trung Quốc gia nhập WTO đối với nền kinh 5 tế Trung Quốc . Khái lược về các cam kết của Trung Quốc khi gia nhập WTO 5 . Các lợi ích của việc tham gia WTO đối với Trung Quốc 11 . Những thách thức đối với Trung Quốc khi thực hiện các 18 nguyên tắc của WTO 2. Tác động của việc Trung Quốc gia nhập WTO đối với thuơng 20 mại quốc tế . Vị trí của Trung Quốc trong hệ thống thương mại toàn cầu sau 20 khi trở thành thành viên WTO . Tác động của việc Trung Quốc gia nhập WTO đối với với một 24 số trung tâm thương mại lớn trên thế giới . Tác động đến thương mại Trung Quốc - Hoa Kỳ 25 . Tác động đến thương mại Trung Quốc - EU 27 . Tác động đến thương mại Trung Quốc - Nhật Bản 29 . Tác động đến thương mại Trung Quốc - ASEAN 30 CHƯƠNG 2. NHÙNG TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC TRUNG QUỐC GIA NHẬP 37 WTO ĐỐI VỚI XUẤT KHẨU HÀNG HOÁ CỦA VIỆT Nam 1. Tác động của việc Trung Quốc gia nhập WTO tới xuất khẩu 37 hàng hoá của Việt Nam sang thi trường Trung Quốc . Thực trạng xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam sang thị trường 37 Trung Quốc

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.