TAILIEUCHUNG - luận văn:HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÝ NHÂN

Trong nền kinh tế thị tr¬ường, với quy luật cung - cầu thì sản phẩm của doanh nghiệp sản xuất ra là để đáp ứng, thoả mãn nhu cầu của người tiêu dùng. Đồng thời trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh thì tiêu thụ chính là giai đoạn cuối cùng. Thông qua tiêu thụ, Công ty không chỉ thu hồi được vốn đã bỏ ra mà còn thu được một phần thặng dư - đó chính là lợi nhuận | Luận văn tốt nghiệp 1 GVHD Trần Thị Phượng I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I ỉ ĐỀ TÀI HOÀN THIỆN KẾ TOÁN V V TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ị A A ị ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG ị I TY CÔ PHẦN SẢN XUẤT VẬT LIỆU I I XÂY DỰNG LÝ NHÂN 1 Trần Thị Hiếu Kế toán 46C Luận văn tốt nghiệp 2 GVHD Trần Thị Phượng DANH MỤC CỤM TỪ VIẾT TẮT BQ Bình quân CPQLDN Chi phí quản lý doanh nghiệp CPBH Chi phí bán hàng DT Doanh thu DN Doanh nghiệp DTBH Doanh thu bán hàng GVHB Giá vốn hàng bán GTGT Giá trị gia tăng KT Kế toán KH Khách hàng NKC Nhật ký chung TK Tài khoản TP Thành phẩm Trần Thị Hiếu Kế toán 46C Luận văn tốt nghiệp 3 GVHD Trần Thị Phượng DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU STT Loại TÊN BẢNG 1 Sơ đồ Tổ chức bộ máy quản lý Công ty 2 Sơ đồ Bộ phận sản xuất của Công ty 3 Sơ đồ Quy trình công nghệ sản xuất 4 Sơ đồ Tổ chức bộ máy phòng kế toán Công ty 5 Sơ đồ Quy trình ghi sổ kế toán theo hình thức NKC 6 Biểu Hoá đơn GTGT 7 Biểu Phiếu xuất kho 8 Biểu Thẻ kho 9 Biểu Bảng tổng hợp nhập- xuất- tồn 10 Biểu Trích sổ NKC về bán hàng 11 Biểu Sổ chi tiết doanh thu 12 Biểu Sổ cái doanh thu 13 Biểu Phiếu thu tiền mặt 14 Biểu Sổ chi tiết phải thu khách hàng 15 Biểu Sổ cái phải thu khách hàng 16 Biểu Bảng tổng hợp phải thu khách hàng 17 Biểu Sổ chi tiết giá vốn 18 Biểu Sổ cái giá vốn hàng bán 19 Biểu Bảng kê hoá đơn chứng từ hàng hoá bán ra 20 Biểu Bảng kê hoá đơn chứng từ hàng hoá mua vào 21 Biểu Sổ cái thuế GTGT đầu ra 22 Biểu Biên bản trả lại hàng 23 Biểu Phiếu nhập hàng bán bị trả lại 24 Biểu Sổ cái hàng bán bị trả lại 25 Biểu Sổ cái chi phí bán hàng 26 Biểu Sổ cái chi phí QLDN 27 Biểu Sổ cái xác định kết quả kinh doanh 28 Biểu Danh sách đối chiếu công nợ 29 Biểu Bảng phân tích công nợ 30 Biểu Sổ chi tiết doanh thu bán hàng 31 Biểu Sổ chi tiết doanh thu cung cấp dịch vụ Trần Thị Hiếu Kế toán .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.