TAILIEUCHUNG - xây dựng dây chuyền sản xuất thử nghiệm chất lỏng chuyên dụng công suất 500T/N

Cặn dầu gây ô nhiễm môi trường Trên thế giới, việc tẩy rửa bồn bể chứa và xử lý cặn dầu đã đ ư ợc nghiên cứu hoàn tất từ lâu và đã có công nghệ ổn định. ở n ư ớc ta, từ trư ớc đến nay, việc làm sạch bồn bể chứa xăng dầu đ ư ợc thực hiện bằng ph ư ơng pháp thủ công, vừa có năng suất thấp, vừa ảnh hư ởng đến sức khoẻ của công nhân ngành xăng dầu. Mặt khác, cặn dầu sau khi tẩy rửa để phân huỷ tự do. | BCN TCTHCVN CTCPPTPG SPDM Bộ CÔNG NGHIỆP TỔNG CÔNG TY HOÁ CHẤT VIỆT NAM CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN PHỤ GIA VÀ SẢN PHẨM DẦU Mỏ Báo cáo tổng kết Dự án độc lập cấp nhà nước XÂY DỤNG DÂY CHUYỂN SẢN XUẤT THỬ NGHIỆM CHẤT LỎNG CHUYÊN DỤNG DẦU NHŨ THUỶ Lực NHŨ CẮT GỌT KIM LOẠI DẦU THUỶ LỤC CHẤT TẨY RỬA CÔNG NGHIỆP CÔNG SUẤT 500 T N. DAĐL 2003 01 Chủ nhiệm Dự án Cù Việt Cường Học vị Kỹ sư Chức vụ Trưởng phòng kỹ thuật Hà Nội 4 2005 Ắattlỗ BỘ CÔNG NGHIỆP TỔNG CÔNG TY HOÁ CHẤT VIỆT NAM CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN PHỤ GIA VÀ SẢN PHAM dầu mỏ XÂY DỤNG DÂY CHUYỂN SẢN XUẤT THỬ NGHIỆM CHẤT LỎNG CHUYÊN DỤNG DẦU NHŨ THUỶ Lực NHŨ CẮT GỌT KIM LOẠI DÂU THUỶ Lực CHẤT TẨY RỬA CÔNG NGHIỆP CÔNG SUẤT 500 T N. DAĐL 2003 01 Chủ nhiệm Dự án Hoc vị Chức vụ Cù Việt Cường Kỹ sư Trưởng phòng kỹ thuật Xuất xứ Kết quả đề tài KHCN cấp Bộ Công nghiệp năm 2002 Nghiên cứu công nghệ sản xuất chất lỏng chuyên dụng và chất lỏng thuỷ lực phục vụ gia công chế tạo cơ khí và các máy móc công nghiệp. Căn cứ kết quả hợp tác KHCN giữa Công ty APP và Viện MASMA Hợp đồng số No 03 2002 về việc chuyển giao công nghệ sản xuất chất lỏng chuyên dụng giữa viện MASMA và Công ty APP. Căn cứ Quyết định số 53 QĐ-BKHCN ngày 14 1 2003 của Bộ trưởng Bộ KHCN về việc phê duyệt chủ nhiêm cơ quan chủ trì và kinh phí các dự án sản xuất thừ nghiệm độc lập cấp nhà nước năm 2004. Căn cứ Quyết định số 891 QĐ-CNCL ngày 5 5 2003 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc giao kế hoạch khoa học cồng nghệ năm 2003. HÀ NỘI 4 2005 LÒI CẢM ƠN Công ty CP Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ xin trân trọng cảm ơn Bộ Khoa học và Công nghệ đã giao Dự án và tạo điều kiện về kinh phí để Dự án thực hiện đủng nội dung đúng tiến độ. Chúng tôi xin cảm ơn Bộ Công nghiệp Tổng Công ty Hoá chất Việt nam đã chỉ đạo và giúp đỡ vê việc tổ chức thực hiện. Cảm ơn sự Phối hợp sự hợp tác của Tổng Công ty than Việt nam Công ty Cơ khí Hà nội Trường Cao đẳng Công nghiệp Hà nội của các nhà khoa học đặc biệt là các chuyên gia Quốc tế trong đó có các chuyên gia của Viện nghiên cứu khoa

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.