TAILIEUCHUNG - Nghị định Số: 42/2014/NĐ-CP

Nghị định Số: 42/2014/NĐ-CP Về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp. Nghị định ban hành căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; căn cứ Luật Cạnh tranh ngày 03 tháng 12 năm 2004. | .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT