TAILIEUCHUNG - Vấn dụng lạm dụng bảo hiểm y tế và những biện pháp khắc phục

Người tham gia BHYT được lựa chọn một cơ sở y tế thuận lợi gần nơi công tác hoặc nơi cư trú theo hướng dẫn của Cơ quan BHXH để đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu, được đổi nơi đăng ký ban đầu vào đầu mỗi quý. | BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM CHUYÊN ĐỀ KHOA HỌC __ 0________2__J____ VẤN ĐỂ LẠM DỤNG BẢO HIỂM Y TÉ VÀ NHONG biện phấp khắc phục Chủ nhiêm đề tài Bác sỹ Qrẫn GLạjạc. Duựấti Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội Lâm Đồng Hà Nội- 2004 5WI XI57OG BẢN NHẬN XÉT Chuyên đề KH VẤN ĐỀ LẠM DỤNG BHYT VÀ NHŨNG BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC Của BS Trần Ngọc Duyên và cs BHXH Lâm Đồng Người nhận xét I Phan Duy Tập 1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐÊ TÀI Một vấn đề sống còn của ngành bảo hiểm nói chung là cân đối quỹ. Trong cân đối quỹ có vấn đề chống lạm dụng quỹ. Đó là vấn đề được đặt ra ngay từ khi thành lập bảo hiểm và vấn dề này tổn tại song song với suốt quá trình tồn tại của BH. Như tác giả đã đưa ra trong số liệu của mình số vụ lạm dụng ngân bảo hiểm vào khoảng vụ và số tiền ước thất thoát là 500 triệu chỉ riêng tại Lâm Đồng. Qua đó cũng đủ nói lên tính cấp thiết của đề tài. Vấn đề lạm dụng quỹ không phải chỉ là vấh để riêng của Lâm Đổng mà là vấn đề của cả ngành và của nhiểu nước đang tiến hành bảo hiểm. Nên đề tài tác giả dưa ra là một vấn đề thực sự cấp thiết. 2. BO CỰC CỦA CHUYÊN ĐÊ Chuyên để được bố cục gồm đầy đủ các chương mục cần thiết. 3. THÀNH CÔNG CỦA CHUYÊN ĐÊ - Cách viết với vãn phong dễ hiểu ngắn gọn rõ ràng. - Nêu được thực trang tình hình lạm dụng quỹ của Lâm Đồng - Tác giả đã phân tích đầy đủ các nguyên nhân gây lạm dụng quỹ của BHYT của địa phương. - Đề xuất các biện pháp khắc phục tương ứng từng nguyên nhân. - Như vậy đề tài đã đạt dược mục đích đề ra. 4. TUY VẬY KHI TRÌNH BÀY CHUYÊN ĐỀ THEO Ý KIEN CHỦ QUAN CỦA CHÚNG TÔI TÁC GIẢ CÒN có NHŨNG THIÊU SÓT SAU Bô cục hợp lý nhưng nội dung từng phần chưa hợp lý - Phần lời nói đầu Phần I sự cần thiết của đề tài tác giả trình bày quá dài về BHYT như thể một bản báo cáo về BHYT mà chưa đi sâu vào tại sao phải tiên hành chyên đề này. - Phần thứ nhất Tình hình lạm dụng BHYT trên địa bàn tỉnh Lâm Đổng tác giả đưa vào phần khái quát về địa lý tự nhiên kinh tế của. Lâm Đồng cũng không có liên quan chặt chẽ với đề tài và đi quá xa với chủ để cần .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.