TAILIEUCHUNG - luận văn:Thực trạng công tác hoàn thuế GTGT đối với các doanh nghiệp Công nghiệp trên điạ bàn Hà nội

Cùng với sự ra đời và phát triển của Nhà Nước. Thuế không chỉ tạo nguồn thu cho Chính phủ hoạt động mà còn là công cụ để phân phối lại thu nhập, tạo ra công bằng xã hội vì vậy thuế đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong hệ thống các công cụ quản lý kinh tế vĩ mô của Chính phủ. | LUẬN VAN TOT NGHIỆP ĐE TÀI Thực trạng công tác hoàn thuế GTGT đối với các doanh nghiệp Công nghiệp trên điạ bàn Hà nội Ạ Ạ Ạ Ạ 1 MỤC LỤC Trang DANH MỤC CHỮ VIẾT LỜI MỞ CHƯƠNG I THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA . Những vấn đề cơ bản về thuế . Khái niệm về thuế . Đặc điểm của thuế GTGT .7 . Ưu điểm của thuế GTGT .9 . Cơ chế vận hành thuế . Nội dung cơ bản trong luật thuế . Hoàn thuế . Khái niệm về hoàn thuế . ý nghĩa tác và dụng của hoàn . Đối tượng và các trường hợp được hoàn . Quy định về khấu trừ thuế GTGT đầu . Quy định về hoá đơn chứng . Hồ sơ xin hoàn . Trách nhiệm của đối tượng được hoàn . Trách nhiệm của cơ quan thuế trong việc hoàn . Thẩm quyền và trình tự giải quyết hoàn thuế . Kiểm tra sau hoàn CHƯƠNG II THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HOÀN THUẾ GTGT ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HÀ . Tổng quan về cục thuế hà . Khái quát về cục thuế Hà nội và phòng Công . Một số đặc điểm về hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp Công nghiệp trên địa bàn Hà nội. 39 . Thực trạng công tác hoàn thuế GTGT đối với các doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn Hà nội. 40 2 . Thực trạng công tác quản lý thu thuế GTGT đối với các doanh nghiệp Công nghiệp trên địa bàn Hà . Thực trạng công tác hoàn thuế GTGT đối với các doanh nghiệp Công nghiệp trên địa bàn Hà CHƯƠNG III GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HOÀN THUẾ GTGT ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HÀ . Phương hướng nhiệm vụ của công tác hoàn thuế trong những năm tới từ nay tới 2010 .66 . Yêu cầu của thuế GTGT trong giai đoạn từ nay đến năm 2010 . 66 . Yêu cầu của hoàn thuế GTGT từ nay tới . Giải pháp hoàn thiện công tác hoàn thuế VAT đối với doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn Hà

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.