TAILIEUCHUNG - Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Phần mở đầu - ĐH Bách khoa TP. HCM

Bài giảng "Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Phần mở đầu" giới thiệu cho sinh viên những kiến thức cần thiết khi học môn học, các kiến thức chính của môn học, cách dùng phương pháp hướng đối tượng, ngôn ngữ lập trình minh họa, mã giả (pseudocode),. nội dung chi tiết. | CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ B GIẢI THUẬT 501040 D E I . I b 1 - g ĩgh Giới thiệu môn học G Giới thiệu Môn học giới thiệu Các cấu trúc dữ liệu cơ bản Các giải thuật điển hình trên các cấu trúc dữ liệu đó Dùng phương pháp hướng đối tượng. Ngôn ngữ lập trình minh hoạ Mã giả pseudocode C không được giảng dạy chính thức trong môn học Nội dung Chương 1. Tổng quan 1Ị Chương 2. Stack Chương 3. Queue I1 Chương 4. Stack và Queue liên kết Chương 5. Đệ qui Chương 6. List và String Chương 7. Tìm kiếm s Chương 8. Sắp xếp Chương 10. Cây nhị phân Chương 11. Cây nhiều nhánh 1Ị Chương 9. Bảng và truy xuất thông .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.