TAILIEUCHUNG - Quyết định 2803/QĐ-UBND năm 2013

Quyết định 2803/QĐ-UBND năm 2013 về Quy trình vận hành điều tiết Hồ chứa nước Phú Ninh tỉnh Quảng Nam. để nắm nội dung trong quyết định này. | ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH QUẢNG NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 2803 QĐ-UBND Quảng Nam ngày 12 tháng 09 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY TRÌNH VẬN HÀNH ĐIỀU TIẾT HỒ CHỨA NƯỚC PHÚ NINH TỈNH QUẢNG NAM ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 11 2003 Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 20 5 1998 Căn cứ Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi Nghị định 72 2007 NĐ-CP ngày 07 05 2007 của Chính phủ về Quản lý an toàn đập Căn cứ tiêu chuẩn Quy định về lập và ban hành Quy trình vận hành điều tiết 14 TCN121-2002 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Nam tại Tờ trình số 304 TTr-SNN PtNt ngày 29 8 2013 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy trình vận hành điều tiết Hồ chứa nước Phú Ninh tỉnh Quảng Nam. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bãi bỏ các quy định trước đây trái với các quy định tại Quyết định này. Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh Trưởng ban Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Trưởng ban Ban Chỉ huy Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Giám đốc Sở Nông nghiệp PTNT Sở Tài nguyên và môi trường Chủ tịch UBND các huyện Phú Ninh Núi Thành Thăng Bình Quế Sơn Duy Xuyên thành phố Tam Kỳ Giám đốc Ban Quản lý Tiểu dự án Hiện đại hóa hệ thống thủy lợi Phú Ninh Công ty TNHH Một thành viên khai thác thủy lợi Quảng Nam thủ trưởng các cơ quan đơn vị và các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Ngọc Quang QUY TRÌNH VẬN HÀNH ĐIỀU TIẾT HỒ CHỨA NƯỚC PHÚ NINH TỈNH QUẢNG NAM Ban hành kèm theo Quyết định số 2803 QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam Chương 1. QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Mọi hoạt động có liên quan đến quản lý khai thác và bảo vệ an toàn công trình hồ chứa nước Phú Ninh đều phải tuân thủ 1. Luật tài nguyên nước số 08 1998 QH10 của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 2. Nghị định số 179 1999 NĐ-CP ngày .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.