TAILIEUCHUNG - Module kiểm tra chất lượng số liệu nhiệt độ- độ muối bổ sung cho phần mềm Vodc 3.0

Xây dựng cơ sở dữ liệu biển quốc gia - Module kiểm tra chất lượng số liệu nhiệt độ - độ muối bổ sung cho phần mềm VODC dựng cơ sở dữ liệu biển quốc gia - Module kiểm tra chất lượng số liệu nhiệt độ - độ muối bổ sung cho phần mềm VODC | TRUNG TÂM KHOA HỌC TỢ NHIÊN VÀ CÒNG NGHỆ QUÓC GIA VỈẸN HẢI DƯƠNG HỌC NHA TRANG Đề tài cấp Nhà Nước Báo cáo chuyên đề MODULE KIẺM TRA CHÁT LƯỢNG SỐ LIỆU NHIỆT ĐO - ĐÕ MUỐI BỎ SUNG CHÓ PHẤN MEM Đơn vị chủ tri Phòng Dữ Liệu Những người thực hiện - CN. Vũ Văn Tác - CN. Phan Quảng - CN Ngô Mạnh Tiến - TS. Võ Văn Lành - CN. Làu Và Khin Nha trang 06 2003 5W4 A yfr ỖT ĐỀ TÀĨ CẤP NHÀ NƯỚC Chủ Nhiệm Đê tài Phó Chũ nhiệm Nhóm thiết kế Nhóm lập trình GS. Đặng Ngọc Thanh TS. Bùi Hồng Long TS. Bùi Xuân Thông CN. Vũ Văn Tác CN. Phan Quảng TS. Võ Văn Lành CN. Vũ Văn Tác CN. Phan Quảng CN. Ngô Mạnh Tiến CN. Lau Và Khin Nhóm tác giả xin chân thành cảm ơn các Nhà nghiên cứu biển thuộc Viện Hải dương học các chuyên gia về phân tích và xử lý số liệu trong nước đã đóng góp tư vấn những ý kiến quan trọng giúp chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ. r------------------------------------------------------------------------- r - _ Đề tài - Module Kiểm Tra Chất Lượng số Liệu MỤC LỤC í________________________________________ ___ ________________________________j _ í MỞ đầu. í PHẦN I 1 Cơ SỞ LÝ THUYÉT CỬA VIỆC KIỂM TRA CHÁT LƯỢNG SỐ ị LIỆU CHO MẢNG SỐ LIỆU NHIỆT ĐỘ - ĐỘ MUỐI. I 1. 04Ị Kiểm tra độ sâu quan trắc. Phương pháp Trung bình trọng số theo khoảng cách Kiểm tra giới hạn Nhiệt độ-ĐỘ muối. Phương pháp xác định khoảng giới hạn chuấn. Kiểm tra gradient theo chiều thẳng đứng. 1 2 L ị 3- iPHANH CACKETQUA TiNHTOAN Nguồn số liệu sử dụng để tính toán Các kết qủa tính toán. Nhận xét kết quà. 2. . PHÀN III MODULE KIÊM TRA CHẤT LƯỢNG SỐ LIỆU NHIỆT Độ- - Độ MUỐI BỔ SUNG TRONG PHẦN MỀM . ỉ. Những trường được bổ sung trong CSDL VODC. 2. Sử dụng chức năng kiểm tra chất lượng sổ liệu. . Kiểm tra chất lượng số liệu. . Xem chất lượng sổ liệu. . Xuất số liệu. 3. Kẻt quà kiểm tra chất lượng sổ liệu đối với CSDL VODC. PHẦN IV KẾT LUẬN. TÀI LIỆU THAM KHẢO. .05 ị .05 Ị .07 ị 07Ị .09 ị 141 .17Ị 19ị .24Ỉ 25 261 26 ị 28 I 30 Ị 32 Ị Ư 34 PHÀN V PHỤ .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.