TAILIEUCHUNG - Bước đầu nghiên cứu đánh giá chất lượng nước sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hà Nội

Nước là tài nguyên có ý nghĩ quyết định đối với sự sồng và phát triển của xã hội loài người •Cứ 20 giây lại có một trẻ em tử vong vì các bệnh liên quan đến tình trạng thiếu nước sạch và điều kiện vệ sinh phù hợp(theo Liên hiệp quốc).Tại các thành phố, tỷ lệ dân cư đô thị được cấp nước trung bình cả nước mới đạt khoảng 70%. | Bước đầu nghiên cứu đánh giá chất lượng nước sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hà Nội Giáo viên hướng dẫn Lưu Minh Loan Sinh viên Chu Thảo Khanh - K55 CNMT Hoàng Thị Quế - K55 CNMT Nguyễn Việt Hoàng - K55 CNMT Triệu Tiến Bộ - K54 CNMT L O G O Mục lục Đặt vấn đề Tổng quan tài liệu Nội dung nghiên cứu Kết luận và kiến nghị Chất lượng nước sinh hoạt Lí do chọn đề tài Nước là tài nguyên có ý nghĩa quyết định đối với sự sống và phát triển của xã hội loài người. Cứ 20 giây lại có một trẻ em tử vong vì các bệnh liên quan đến tình trạng thiếu nước sạch và điều kiện vệ sinh phù hợp theo Liên hiệp quốc

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.