TAILIEUCHUNG - Kiểm kê danh mục dữ liệu hải dương học tại viện hải dương học NHa Trang

Một khảo sát đa dạng sinh học biển trên khắp 47 quốc gia tại Ấn Độ Dương đã nhấn mạnh sự bất bình đẳng và bất cập trong bao phủ dữ liệu và sự thiếu hụt các nhà khoa học để tiến hành những khảo sát như thế. Các nhà khoa học tại viện Hải dương học Quốc gia (NIO), Goa; Khảo sát Động vật học Ấn Độ, Chennai; và Trung tâm Nghiên cứu Sinh học Biển tiên tiến, Tamil Nadu, đã gộp các hồ sơ sẵn có để tạo ra một bản kiểm kê gần 35,000 loài ven biển. | TRUNG TÂM KHOA HỌC Tự NHIÊN VÀ CÔNG NGHỆ Quốc GIA VIỆN HẢI DƯƠNG HỌC NHA TRANG Đề Tài Xây dựng cơ sở dữ liệu biển Quốc gia KC-09-01 BÁO CÁO KẾT QUẢ THựC HIỆN ĐỀ TÀI HĐ 01 HDH KIỂM KÊ DANH MỤC DỮ LIỆU HẢI DƯƠNG HỌC TẠI VIỆN HẢI DƯƠNG HỌC NHA TRANG . HĐ 01 HDH Các đơn vị tham gia thực hiện - Phòng Vật lý biển - Phòng thuỷ địa hoá - Phòng sinh thái môi trường - Trạm quan trắc monitoring môi trường biển ì NHA TRANG 10 2002 I Ả OS BÁO CẤO KIỂM KÊ DANH MỤC DỮ LIỆU PHẦN VẬT LÝ HOÁ HỌC MÔI TRƯỜNG TẠI VIỆN HẢI DƯƠNG HỌC NHA TRANG Báo cáo Kiểm kê dữ liệu Hải dương học phục vụ đề tài Xây dựng cơ sở dữ liệu Biển Quốc Gia Mã sốKC 09 Oỉ được thực hiện theo nội dung HĐ số 01 HDH đã ký ngày 17 04 2002 giữa Ban chủ nhiệm đề tài và Viện Hải Dương Học Nha Trang . Nội dung của Hợp Đồng là Sử dụng phần mềm VODC for PC phiên bản mới được cải tiến để tiến hành Kiểm kê danh mục các tài liệu khí tượng thuỷ văn động lực trong khu vực Biển Đông hiện có tại Viện Hải Dương Học mà chưa được kiểm kê trong đề tài KHCN 06 .01 . Kiểm kê danh mục các tài liệu khí tượng thuỷ văn động lực trên khu vực thềm lục địa phía nam Việt Nam trong vòng 15 năm . Kiểm kê danh mục các tài liệu trong khu vực vũng vịnh ven biển miền Trung Việt Nam trong vòng 10 năm trở lại đây . Kiểm kê danh mục các tài liệu sinh thái môi trường trong khu vực ven biển miền Trung Việt Nam trong vòng 10 năm trở lại đây . Kiểm kê danh mục các tài liệu monitoring tại các trạm khu vực ven biển Nam Trung Bộ và Nam Bộ Việt Nam trong vòng 5 năm trở lại đây I .Kết quả đã thực hiện được Kết quả kiểm kê theo các nội dung của Hợp đồng như sau ỉ. Phần dữ liệu Hải Dương Học Các danh mục số liệu kiểm kê bao gồm các chuyến điều tra mặt rộng liên tục vùng ngoài khơi và ven bờ bao gồm các yếu tô vận tốc gió hướng vận tôc trường áp nhiệt độ không khí sóng dòng chảy độ mặn nhiệt độ trên các tầng nước . Các số liệu này được nhập vào phần mềm kiểm kê danh mục số liệu VODC . Các số liệu kiểm kê bao gồm các chuyến khảo sát của các tàu nghiên cứu .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.