TAILIEUCHUNG - Thiên địch của rầy nâu

Khí hậu Việt Nam thích hợp cho cây trồng sinh trưởng và phát triển nhưng đồng thời cũng tạo điều kiện thuận lợi cho các loài sâu bệnh khác nhau. Rầy nâu là một trong những loài dịch hại nguy hiểm số một trên cây lúa ở nước ta hiện nay. Cả trưởng thành và rầy non đều tập trung ở phần gốc thân cây lúa để hút nhựa, nếu mật số cao có thể gây hiện tượng “cháy rầy”. Ngoài gây hại trực tiếp, rầy nâu còn là môi giới truyền bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá, một bệnh cực. | 2 25 2013 Thiên đị ch c ủ a rầ y nâu Nhện Lycosa pseudoannulata Nhóm 11 Nhóm 11 Nội dung I. Đặ t v ấn đề .2 II. N ộ i A. Rầ y nâu h ạ i lúa .3 1. Đặc điể m sinh h ọ 2. Đặc điể m sinh thái .4 3. Quy lu ậ t phát sinh và di ễ n bi ế n quầ n th 4. Tác h ạ i .6 B. Nh ệ n Lycosa 1. Đặc điể m sinh h ọ 2. Đặc điểm sinh thái . 11 3. Ph ổ th ức ăn và sức ăn củ a nh ệ 4. M ố i quan h ệ gi ữa rầ y nâu và nh ệ n Lycosa pseudoannulata 13 C. Th ử nghi ệ m phòng tr ừ rầ y nâu b ằ ng nh ệ n Lycosa III. K ế t lu ậ n ki ế n ngh A. K ế t lu ậ B. Ki ế n ngh ị .15 IV. Tài li ệ u tham kh ả 1 Nhóm 11 Thiên đị ch c ủ a rầ y nâu Nhện Lycosa pseudoannulata I. Đặ t vấn đề Khí h ậ u Vi ệ t Nam thích h ợ p cho cây trồng sinh trưở ng và phát tri ển nhưng đồ ng th ời cũng t ạo điề u ki ệ n thu ậ n l ợ i cho các loài sâu bệnh khác nhau. Rầ y nâu là m ộ t trong nh ững loài d ị ch h ạ i nguy hi ể m s ố m ộ t trên cây lúa ở nướ c ta hi ệ n nay. C ả trưở ng thành và rầ y non đề u t ậ p trung ở phầ n g ốc thân cây lúa để hút nh ựa n ế u m ậ t s ố cao có th ể gây hi ện tượng cháy rầy . Ngoài gây hạ i tr ực ti ế p rầ y nâu còn là môi gi ớ i truyề n b ệ nh vàng lùn lùn xo ắ n lá m ộ t b ệ nh c ực kỳ nguy hi ểm cho cây lúa đã từng gây d ị ch trên di ệ n r ộ ng ở nước ta cách nay vài năm. X ử lí sâu b ệ nh b ằ ng bi ệ n pháp hóa h ọ c mang l ạ i hi ệ u qu ả rõ rệt nhưng lạ i d ẫn đế n ô nhi ễm môi trườ ng côn trùng ngày càng kháng thu ố c nhi ề u d ị ch h ạ i m ớ i xu ất hi ệ n gây m ất cân b ằ ng sinh thái ảnh hưở ng t ớ i s ức kh ỏe đờ i s ống con ngườ i. Vì v ậ y m ộ t trong nh ữ ng bi ện pháp đượ c xem là thích h ợ p nh ấ t hi ệ n nay là phòng tr ừ t ổ ng h ợp đấ u tranh sinh h ọ c s ử d ụ ng thiên đị ch. Bài tiểu luận sẽ đề cập tới trường hợp xử lý rầy nâu Nilaparvata lugens nhờ nhện nước Lycosa pseudoannulata. 2

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.