TAILIEUCHUNG - Nghị định Số: 82/2014/NĐ-CP

Nghị định Số: 82/2014/NĐ-CP Ban hành Quy chế quản lý tài chính của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Nghị định ban hành căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;. | .

TÀI LIỆU HOT