TAILIEUCHUNG - Vận dụng quy trình kiểm toán báo cáo quyết toán dự án đầu tư xây dựng cơ bản trong một cuộc kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách địa phương

Lĩnh vực chi kiểm toán ngân sách về đầu tư XDCB là một vấn đề được quan tâm nhiều nhất. Câu hỏi đặt ra là làm thế nào tổ chức thực hiện kiểm toán về lĩnh vực chi ĐTXDCB có hiệu quả nhất trong điều kiện được bố trí quỹ thời gian và nhân sự có hạn cho một cuộc kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách khi đó, hằng năm báo cáo quyết toán ngân sách địa phương về lĩnh vực chi đầu tư XDCB chiếm tỷ trọng khá lớn, từ 25 đến 30% tổng chi NSĐP | KIỂM TOÁN NHÀ Nước BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐE tài nghiên cứu VẬN DỤNG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN BÁO CÁO QUYẾT TOÁN Dự Án đau Tư XÂY DựNG cơ BẢN TRONG MỘT CUỘC KIỂM TOÁN BÁO CÁO QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH địa PHƯƠNG CHỦ NHIÊM ĐỀ TÀI NGUYỄN VĂN đức hà nôi - 2003 ĐỀ TÀI VẬN DỤNG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN BÁO CÁO QUYẾT TOÁN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY dựng cơ bản trong MỘTCUỘC KIỂM TOÁN BÁO CÁO QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG LỜI MỞ ĐẦU Lĩnh vực chi kiểm toán ngân sách về đầu tư XDCB là một vấn đề được quan tâm nhiều nhất. Câu hỏi đặt ra là làm thế nào tổ chức thực hiện kiểm toán về lĩnh vực chi ĐTXDCB có hiệu quả nhất trong điều kiện được bố trí quỹ thời gian và nhân sự có hạn cho một cuộc kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách khi đó hằng năm báo cáo quyết toán ngân sách địa phương về lĩnh vực chi đầu tư XDCB chiếm tỷ trọng khá lớn từ 25 đến 30 tổng chi NSĐP. Đây là một nội dung chi rất quan trọng của ngân sách địa phương đểo đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ cho các hoạt động kinh tế chính trị xã hội an ninh - quốc phòng trên địa bàn tác động trực tiếp đến tình hình phát triển kinh tế-xã hội. Chi đầu tư XDCB liên quan đến nhiều đối tượng cơ quan trong việc quyết định đầu tư và quản lý chi. Đây cũng là lĩnh vực chi hay có thất thoát ẩn chứa nhiều nguy cơ tiêu cực tham nhũng lãng phí vốn cho ngân sách. Người làm kiểm toán luôn trăn trở trước các vấn đề Trình tự kiểm toán bắt đầu từ đâu Nội dung kiểm toán là gì Phạm vi kiểm toán ở mức độ nào phù hợp với các chuẩn mực kiểm toán quy định Phương pháp kiểm toán tiến hành như thế nào Công tác tổ chức quản lý điều hành tổ kiểm toán KTV ra sao để đạt mục tiêu đề ra Quy trình kiểm toán ngân sách nhà nước đã được ban hành theo Quyết định số 08 1999 QĐ-KTNN ngày 15 12 1999 của Tổng KTNN đã giải quyết một phần cho các vấn đề trên tạo cơ sở định hướng thống nhất trong việc kiểm toán chi đầu tư XDCB nói riêng và kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách nói nhiên trong quá trình áp 1 dụng Quy trình vào công tác kiểm toán còn nhiều vấn đề cần bàn .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.