TAILIEUCHUNG - Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 4 - ĐH Bách khoa TP. HCM

Bài giảng "Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Chương 4: Stack và Queue liên kết" cung cấp cho người học các kiến thức: Con trỏ, biểu diễn con trỏ bằng C++, sử dụng con trỏ trong C++, gán con trỏ trong C++, thiết kế node liên kết, thiết kế node liên kết bằng C++, stack liên kết, đảm bảo an toàn con trỏ trong C++, sao chép vùng dữ liệu – Mã C++,. nội dung chi tiết. | I . I b 1 - D E G CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT 501040 g ĩạh Chương 4 Stack và Queue liên kết Con trỏ t u Jackie 295-0603 Feb. 18 ĐH Bách Khoa Khoa Công nghệ Thông tin Chương 4 Stack và Queue liên kết Biểu diễn con trỏ bằng C Khai báo biến Item item_ptr1 item_ptr2 Ể Tạo mới đối tượng item_ptr1 new Item 1 Hủy bỏ đối tượng delete item_ptr1 I Sử dụng item_ptr1 1378 cout Student_ptr - StudentID Con trỏ NULL item_ptr2 NULL ĐH Bách Khoa Chương 4 Stack và Queue liên kết Khoa Công nghệ Thông .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.