TAILIEUCHUNG - Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 4 - ĐH Bách khoa TP. HCM

Bài giảng "Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Chương 4: Stack và Queue liên kết" cung cấp cho người học các kiến thức: Con trỏ, biểu diễn con trỏ bằng C++, sử dụng con trỏ trong C++, gán con trỏ trong C++, thiết kế node liên kết, thiết kế node liên kết bằng C++, stack liên kết, đảm bảo an toàn con trỏ trong C++, sao chép vùng dữ liệu – Mã C++,. nội dung chi tiết. | I . I b 1 - D E G CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT 501040 g ĩạh Chương 4 Stack và Queue liên kết Con trỏ t u Jackie 295-0603 Feb. 18 ĐH Bách Khoa Khoa Công nghệ Thông tin Chương 4 Stack và Queue liên kết Biểu diễn con trỏ bằng C Khai báo biến Item item_ptr1 item_ptr2 Ể Tạo mới đối tượng item_ptr1 new Item 1 Hủy bỏ đối tượng delete item_ptr1 I Sử dụng item_ptr1 1378 cout Student_ptr - StudentID Con trỏ NULL item_ptr2 NULL ĐH Bách Khoa Chương 4 Stack và Queue liên kết Khoa Công nghệ Thông .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT