TAILIEUCHUNG - Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 3 - ĐH Bách khoa TP. HCM

Bài giảng "Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Chương 3: Queue" cung cấp cho người học các kiến thức: Mô tả queue, queue trừu tượng, thiết kế queue, thiết kế các phương thức, mở rộng queue, queue liên tục, array vòng với ngôn ngữ C++, hiện thực queue liên tục, loại một giá trị khỏi queue,. nội dung chi tiết. | CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT 501040 r 1 T J Ị- 1 J-TI1 r a r I . T Chương 3 Queue Mô tả queue í1 Một queue là một câu trúc dữ liệu mà việc thêm vào được thực hiện ở một đầu rear và việc lây ra được thực hiện ở đầu còn lại front Phần tử vào trước sẽ ra trước - FIFO First In First Out Chương 3 Queue Khoa Công nghệ Thông tin ĐH Bách Khoa Queue trừu tượng ỊJ Một queue kiểu T Một dãy hữu hạn kiểu T Một số tác vụ 1. Khởi tạo queue rỗng create 2. Kiểm tra rỗng empty 3. Thêm một giá trị vào cuối của queue append 4. Bỏ giá trị đang có ở đầu của queue serve 5. Lấy giá trị ở đầu của queue queue không đổi retrieve 3 Chương 3 Queue Khoa Công nghệ Thông tin ĐH Bách Khoa ĐH Bách Khoa Khoa Công nghệ Thông tin Chương 3 Queue

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
7    9    0    25-10-2020
TÀI LIỆU HOT