TAILIEUCHUNG - Bài giảng Cơ sở tự động: Chương 4 - TS. Huỳnh Thái Hoàng

Bài giảng "Cơ sở tự động - Chương 4: Khảo sát tính ổn định của hệ thống" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Khái niệm ổn định tiêu chuẩn ổn định đại số, phương pháp quỹ đạo nghiệm số, tiêu chuẩn ổn định tần số. nội dung chi tiết. | Môn hoc Cơ SỞ Tự ĐỘNG Biên soạn TS. Huỳnh Thái Hoàng Bộ môn điều khiển tự động Khoa Điện - Điện Tử Đại học Bách Khoa TPHCM Email hthoang@ Homepage hthoang Giảng viên HTHoàng NVHảo NĐHoàng BTHuyền HHPhương HMTrí 9 September 2011 H. T. Hoàng - ĐHBK TPHCM 1 B 1 . JI Chương 4 KHAO SAT TÍNH On định cua HỆ thO ng 9 September 2011 H. T. Hoàng - ĐHBK TPHCM 2 Nội dung chương 4 Khái niệm on định Tiệu chuán ổn định đái số A Điệu kiện cán A Tiệu chuan Routh A Tiệu chuan Hurwitz Phương pháp quỹ đáổ nghiệm sổ QĐNS A Khái niệm vệ QĐNS A Phương pháp vệ QĐNS A Xệt ổn định dung QĐNS Tiêu chuẩn ổn định tán sổ A Tiệu chuán ổn định Bổdệ A Tiệu chuán ổn định Nỹquist 9 September 2011 H. T. Hoàng - ĐHBK TPHCM

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG