TAILIEUCHUNG - Chính sách tài chính (monetary policy)

Chính sách lưu thông tiền tệ hay chính sách tiền tệ (monetary policy) là quá trình quản lý cung tiền (money supply) của cơ quan quản lý tiền tệ (có thể là ngân hàng trung ương), thường là hướng tới một lãi suất mong muốn (targeting interest rate) để đạt được những mục đích ổn định và tăng trưởng kinh tế - như kiềm chế lạm phát, duy trì ổn định tỷ giá hối đoái, đạt được toàn dụng lao động hay tăng trưởng kinh tế. Chính sách lưu thông tiền tệ bao gồm việc thay đổi các loại lãi. | 12 12 2010 Chương 6 IS-LM MO HĨNH IS-LM. CHÍNH SÁCH-TÀI CH TiỀN TỆ TRONG MÔ . khái quát chung vể mô hình Mô hình số nhân cơ bản - phản ánh thị trường hàng hóa Y R Mô hình thị trường tiền - phản ánh thị trường tiền R Y Bài toán ở cuối chương 5 Y R Tổng hợp hai mô hình trên Mô hình IS-LM - phản ánh quan hệ Y và R Điều kiện xây dựng mô hình Y Yn P không đổi 1 12 12 2010 . khái quát chung vể mô hình Mục tiêu is Xây dựng mô hình IS-LM - Đường IS Tổng hợp từ mô hình số nhân - Đường LM Tổng hợp từ mô hình cung-cầu về tiền is Sử dụng mô hình IS-LM để phân tích tác động của các chính sách tài chính và tiền tệ Nội dung . Khái quát chung vế mô hỉnh . Cân bằng trên thị trường hàng hoá đường IS . Cân bằng trên thị trường tiến tệ đường LM . Phân tích IS-LM . Chính sách tài chính tiến tệ trong mô hỉnh IS-LM . CÂN BẰNG TRÊN THỊ TRUỜNG HÀNG HOÁ ĐUỜNG IS . Hàm đầu tư Lãi suất giảm đầu tư tăng I Io-nR I f R . Đường IS và dựng đường IS Cho C 100 0 8Y I 500- 20R G 400 Hình Lãi suất và chi tiêu đầu tu có kế hoạch Cho R thay đổi Quan sát xem sản lượng thay đổi như thế nào 2 12 12 2010 . Cân bằng trên thị trường hàng HOA đường is . Đường IS và dựng đường IS tiếp theo Cho R 5 I 400 C 100 0 8Y G 400 r Yad 900 0 8Y - Yad Y Y 4500 Cho R 4 I 420 C 100 0 8Y G 400 Hình Quan hệ Y R và đường IS I- Yad 920 0 8Y T Yad Y Y 4600 . . CÂN BẰNG TRÊN THỊ TRƯỜNG HÀNG HOA ĐƯỜNG IS . Đường IS và dựng đường IS tiếp theo R I t Yadt Y ỗ 4 1 400 420 900 0 8Y 920 0 8Y 1 4500 4600 1 R I Yad YÍ Y R is ---Y---- s-------s------- Cân bằng trên thị Tác động của thị trường hàng hóa trường tiền tệ lên thị trường hàng hóa

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN