TAILIEUCHUNG - Luật số 80/2015/QH13

"Luật số 80/2015/QH13 - Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật" quy định nguyên tắc, thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân trong việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. nội dung chi tiết. | X Ky bời Cổng Thõng tin điện tửChịnh phũ l V Email thong tin ch inh ph u@chin -11 Cơ q uan Van phông Chin h phủ H TWB is i3ii Thôi gian kỹ 16 13 49 07 00 c 4 A CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do - Hạnh phúc QUỐC HỘI Luật số 80 2015 QH13 CŨNG ĩhOrô ì IH ĐtẸN ĨUCHĩNHhklỊ - - ___ LUẬT BAN HÀNH VĂN BẲN QUY PHẠM PHÁP LUẬT Căn cứ Hỉến pháp nước Cộng hỏa xã hội chủ nghĩa Vỉệt Nam Quốc hội ban hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. . CHƯƠNGI NHỮNG QUY ĐỊNH CHƯNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định nguyên tắc thẩm quyền hình thức trình tự thủ tục xây dựng ban hành vãn bản quy phạm pháp luật trách nhiệm của các cơ quan nhà nước tổ chức cá nhân trong việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Luật này khổng quy định việc làm Hiến pháp sửa đổi Hiến pháp. Điều 2. Văn bản qĩiỹ phạm phap ỉuậĩ Văn bản quy phạm Ị háp luật là văn bản có chứa quy phạm pháp luật được ban hành theo đứng thẳm quyền hình thức trình tự thủ tục quy định trong Luật này. Văn bản có chứa quy phạm pháp luật nhưng được ban hành không đúng thẩm quyền hình thức trình tự thủ tục quy định trong Luật này thì không phải là vãn bản quy phạm pháp luật. Điều 3. Giải thích từ ngữ Trong Luật này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau 1. Quy phạm pháp luật là quy tắc xử sự chung có hiệu lực bắt buộc chung được áp dụng lặp đi lặp lại nhiều lần đối với cơ quan tổ chức cá nhân trong phạm vi cả nước hoặc đơn vị hành chính nhất định do cơ quan nhà nước người có thẩm quyền quy định trong Luật này ban hành và được Nhà nước bảo đảm thực hiện. 2. Đốỉ tượng chịu sự tác động trực tiếp cùa vãn bản quy phạm pháp luật là cơ quan tổ chức cá nhân có quyền nghĩa vụ trách nhiệm chiu ảnh hưởng trực tiếp từ việc áp dụng văn bản đó sau khi được ban hành. 3. Giải thích Hiến pháp luật phấp lệnh là việc ủy ban thường vụ Quốc hội làm rõ tinh thần nội dung của điều khoản điểm trong Hiến pháp luật pháp lệnh để có nhận thức thực hiện áp dụng đúng thống nhất pháp luật. Điều 4.