TAILIEUCHUNG - Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10100:2013

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10100:2013 về chất dẻo - Màng và tấm - xác định chiều dài và chiều rộng quy định phương pháp xác định chiều dài “tự do” của một cuộn màng hoặc tấm bằng chất dẻo. nội dung chi tiết. | .