TAILIEUCHUNG - Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8777:2011

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8777:2011 đề cập đến hiệu quả của màn chắn âm. Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu về âm học và vận hành được thỏa thuận giữa bên cung cấp hoặc nhà sản xuất với người sử dụng màn chắn âm. . | .