TAILIEUCHUNG - Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7921-3-6:2014

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7921-3-6:2014 phân loại các nhóm tham số môi trường và độ khắc nghiệt của chúng mà sản phẩm phải chịu khi được lắp đặt trên tàu thuyền. Tàu thuyền nơi mà sản phẩm có thể được đặt lâu dài hoặc tạm thời bao gồm: tàu thuyền chạy bằng phương tiện cơ khí, kể cả các khối di động ngoài khơi; tàu thuyền không chạy bằng phương tiện cơ khí, kể cả thuyền buồm và bè cứu sinh. Mời các bạn tham khảo. | .