TAILIEUCHUNG - Bài giảng Toán rời rạc - Chương 6: Cây (ĐH Công nghệ Thông tin)

Bài giảng "Cấu trúc rời rạc - Chương 6: Cây" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Một số khái niệm cơ bản, cây m – phân và các tính chất, phép duyệt cây nhị phân, ký pháp nghịch đảo Ba Lan, thuật toán Prim và Kruskal tìm cây khung nhỏ nhất trong đồ thị liên thông có trọng số. nội dung chi tiết. | CHƯƠNG 6 CÂY - Một số khái niệm cơ bản - Cây m - phân và các tính chất - Phép duyệt cây nhị phân - Ký pháp nghịch đảo Ba Lan - Thuật toán Prim và Kruskal tìm cây khung nhỏ nhất trong đồ thị liên thông có trọng số 1 Một số khái niệm cơ bản Cây Định nghĩa 4 Cây là một đồ thị vô hướng liên thông và không có chu trình sơ cấp Cây không có cạnh bội và khuyên Cây là một đơn đồ thị Ví dụ G1 G2 G G3 G4 2 Một số khái niệm cơ bản Rừng Định nghĩa 4 Rừng là một đồ thị vô hướng và không có chu trình Rừng có thể có nhiều thành phần liên thông Mỗi thành phần liên thông là một cây Ví dụ G

TỪ KHÓA LIÊN QUAN