TAILIEUCHUNG - Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7540-2:2013

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7540-2:2013 qui định mức hiệu suất năng lượng của động cơ điện không đồng bộ ba pha roto lồng sóc một tốc độ sử dụng nguồn điện tần số 50 Hz và/hoặc 60 Hz và: có điện áp danh định UN đến 1 000 V, có công suất ra danh định PN từ 0,75 kW đến 150 kW, có 2,4 hoặc 6 cực, có 2,4 hoặc 6 cực,. Mời các bạn tham khảo. | .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN