TAILIEUCHUNG - Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7144-4:2013

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7144-4:2013 phân loại các yêu cầu và thông số của hệ thống điều khiển tốc độ và quy định các thuật ngữ, định nghĩa của các tốc độ động cơ điển hình cho động cơ đốt trong kiểu pit tông. Khi cần thiết các yêu cầu riêng cho ứng dụng đặc biệt của động cơ có thể được qui định. | .