TAILIEUCHUNG - 5 Đề kiểm tra chất lượng học kỳ 1 Toán 9 (2011-2012) (Kèm đáp án)

Bạn muốn biết khả năng mình giải bài tập môn Toán 9 đến đâu. Mời bạn tham khảo 5 đề thi học kỳ 1 Toán 9 với nội dung vẽ đồ thị hàm số, tìm tọa độ điểm,.để đánh giá được kỹ năng giải bài tập của mình cũng như tăng thêm kiến thức môn Toán. | ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I NĂM HỌC 2011 - 2012 Môn Toán - Lớp 9 đề 1 Thời gian làm bài 90 phút Câu 1 2d Tính A 2a Ĩ8 - 4a 32 V72 3 Vi B 1 1 V3-2 V3 2 c 78-245- Câu 2 l 5đ Giải phương trình a VxZ3 2 b a x2 -6x 9 5 Câu 3 0 5đ Cho tam giác ABC Ẵ 90 có AB 6cm AC 8cm. Tính số đo góc B số đo góc làm tròn đến phút Câu 4 2d 1 y X 1 a Vẽ đồ thị d của hàm sổ 2 b Xác định d y ax b M d và đị qua A 2 1 Câu 5 4đ Cho O đường kính AB 2R và hai tỉa tiếp tưyển Ax By. Lẩy điểm c tuỳ ỷ trên cung AB. Từ c kẻ tiếp tuyến thứ ba cat Ax By tại D và E. a Chứng minh DE AD BE. b Chứng minh OD là đường trung trực của đoạn thẳng AC và OD BC. c Gọi I là trung đỉếm của đoạn thắng DE vẽ đường tròn tâm I bán kính ID. Chứng minh rằng Đường tròn I ID tiếp xúc với đường thắng AB. d Gọi K là giao điểm của AE và BD. Chứng minh rằng CK vuông góc với AB tại H và K là trung điếm của đoạn CH. Câu 1 2d Tỉnh HƯỚNG DẪN CHẨM đề 1 A . 2 92-4 ĨÃ2 3Ã2 3 Ã2 6 2-16 2 6 2 6a 2 2a 2 _yli - y - _yj3 2-yl3 2 _ 4 _ p3-2 73 2 c . ự ự5- 3 - 5 1 - - JĨ B Câu 2 l 5đ a Do 2 0 nên z I---- 2 b - 6x 9 5 Câu 3 0 5đ Xét AABC Â 90 có tanB AB 6 Câu 4 2d a Lập BGT Vẽ mp toạ độ Oxy biểu diễn 2 toạ độ điểm vẽ đồ thị d b Ta có d5 d M. A 2 l e d a a _ 2 b 0 nhận d y x _______Vậy ___________2 Câu 5 4đ a Ta có DA DC . EB EC . Mà DC EC DE Suy ra DE AD EB b Ta có OA oc . DA DC . Suy ra OD là của AC -ỳ OD AC Mà AACB vuông tại c . -ỳ AC CB Do đó OD BC c c m 10 là của hình thang vuông ABED 0 25 0 25 0 25 0 25 0 25 0 25 0 25 0 25 0 25 0 25 0 25 hay x-3 -5 0 25 0 25 0 25 0 25 0 25 0 25 0 25 0 25 0 25 0 5 0 5 D K 25 0 25 0 25 0 25 t A H a Q 25 0 25 Suy ra IO H EB H AD mà AD AB gt - IO _L AB 1 10 IO ặ bk I 0 Ta lại có 2 . ỳ 2 2 Từ 1 2 - AB là tiếp tuyến của I tại o - đpcm AD DK d Ta có AD BE . - BE KB mà AD DC . BE EC . DC DK Suy ra EC - KB -Ạ KC EB mà EB 1AB. Do đó CK AB Kéo dài BC cắt AD tại N. Ta c m AD DN DC 0 25 0 25 0 25 0 25 0 25 KH KC BIC _______T_ T_T - KH AD KC DN Mặt khác DA DN V BD A Suy ra KH KC .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN