TAILIEUCHUNG - Bài 15: Vệ sinh thần kinh - Bài giảng điện tử Tự nhiên xã hội 3 - T.B.Minh

Thông qua những slide bài giảng Vệ sinh thần kinh giúp học sinh phát hiện những trạng thái tâm lý có lợi và có hại đối với cơ quan thần kinh, kể tên một số thức ăn, đồ dùng. nếu bị đưa vào cơ thể sẽ gây hại đối với cơ quan thần kinh.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN