TAILIEUCHUNG - Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7121:2014

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7121:2014 quy định phương pháp xác định độ bền kéo, độ giãn dài tại tải trọng quy định và độ giãn dài khi đứt của da. Tiêu chuẩn này áp dụng cho tất cả các loại da. nội dung chi tiết. | .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG