TAILIEUCHUNG - Phân tích tài chính doanh nghiệp

Khái niệm: Tài chính doanh nghiệp là tổng hòa các mối quan hệ kinh tế dưới dạng tiền gắn liền với việc hình thành vốn, phân phối, sử dụng, và quản lý vốn trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Phân tích tài chính doanh nghiệp là quá trình kiểm tra, xem xét các số liệu về tài chính hiện hành và trong quá khứ nhằm mục đích đánh giá thực trạng tài chính, dự tính rủi ro và tiềm năng tương lai của một doanh nghiệp, trên cơ sở đó giúp cho nhà phân tích ra cac. | Chương 5: 1 PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1 2 Nội dung chính 3 . Những vấn đề chung về phân tích tài chính doanh nghiệp Khái niệm: Tài chính doanh nghiệp là tổng hòa các mối quan hệ kinh tế dưới dạng tiền gắn liền với việc hình thành vốn, phân phối, sử dụng, và quản lý vốn trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Phân tích tài chính doanh nghiệp là quá trình kiểm tra, xem xét các số liệu về tài chính hiện hành và trong quá khứ nhằm mục đích đánh giá thực trạng tài chính, dự tính rủi ro và tiềm năng tương lai của một doanh nghiệp, trên cơ sở đó giúp cho nhà phân tích ra cac quyết định tài chính có liên quan tới lợi ích của họ trong doanh nghiệp đó. Tùy theo li ích khác nhau, các bên có liên quan thư ng chú tr!ng ñên nhng khía cnh phân tích khác nhau. Nhà cung câp hàng hoá và dch v thư ng chú tr!ng ñên tình hình thanh khon và kh năng tr các khon n ngan hn ca công ty trong khi các nhà ñâu tư thì chú tr!ng ñên kh năng tr n dài hn và kh năng sinh li ca công ty. Các nhà

TỪ KHÓA LIÊN QUAN