TAILIEUCHUNG - Bài giảng Quy hoạch đô thị và điểm dân cư: Bài 2 - ThS. KTS Nguyễn Ngọc Uyên, ThS. KTS. Nguyễn Quang Vinh

Bài giảng "Quy hoạch đô thị và điểm dân cư - Bài 2: Quá trình hình thành và phát triển đô thị - Đô thị hóa" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Lược khảo về quá trình phát triển đô thị thế giới, khái quát quá trình phát triển đô thị Việt Nam. . | KHOA XÂY DỰNG VÀ ĐiỆN CHƯƠNG 2 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀO PHÁT TRIỂN ĐÔ THI - ĐÔ THI ______HO Ths KTS. NGUYỄN NGỌC UYÊN NỘI DUNG --------04------- I. Lược khảo về quá trình phát triển đô thị thế giới II. Khái quát quá trình phát triển đô thị Việt .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN