TAILIEUCHUNG - Luận văn:PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TÍN DỤNG CÔNG THƯƠNG NGHIỆP VÀ TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG Á CHÂU CHI NHÁNH AN GIANG

Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn:phân tích hiệu quả tín dụng công thương nghiệp và tiêu dùng tại ngân hàng á châu chi nhánh an giang', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH ----------- LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TÍN DỤNG CÔNG THƯƠNG NGHIỆP VÀ TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG Á CHÂU CHI NHÁNH AN GIANG GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN BÙI THANH QUANG SINH VIÊN THỰC HIỆN NGUYỄN NGọC CHÂU THỦY LỚP ĐH1TC2 MSSV DTC 002566 Tháng 04 - 2004 MỤC LỤC @@ Trang PHẦN MỞ ĐẦU. 1 1. Lý do chọn đề tài. 1 2. Mục tiêu nghiên cứu. 2 3. Phương pháp nghiên cứu. 2 4. Phạm vi nghiên cứu. 2 PHẦN II NỘI DUNG. 3 Chương 1 Cơ Sở Lý Luận. 3 . Khái quát về tín dụng. 3 . Khái niệm. 3 . Các hình thức tín dụng . 3 . Vai trò của tín dụng. 5 . Phương thức cho vay. 7 . Đảm bảo tín dụng. 8 . Vai trò của đảm bảo tín dụng. 8 . Các hình thức đảm bảo tín dụng. 8 . Đảm bảo đối vật. 8 . Đảm bảo đối nhân. 10 . Rủi ro tín dụng. 11 . Khái niệm. 11 . Những thiệt hại do rủi ro tín dụng gây ra. 12 . Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng. 12 . Một số chỉ tiêu dùng để đánh giá hiệu quả tín dụng. 13 . Doanh số cho vay. 13 . Doanh số thu nợ. 13 . Dư nợ cho vay. 13 . Nợ quá hạn. 13 . Tỷ lệ dư nợ trên vốn huy động. 13 . Hệ số thu nợ. 14 . Tỷ lệ nợ quá hạn. 14 Chương 2 Giới Thiệu về Ngân Hàng Á Châu Chi Nhánh An Giang. 15 . Lịch sử hình thành và phát triển. 15 . Ngân hàng Á Châu. 15 . Ngân hàng Á Châu chi nhánh An Giang. 16 . Bộ máy quản lí của Ngân hàng Á Châu chi nhánh An Giang. 16 . Sơ đồ tổ chức. 16 . Chức năng các phòng ban. 17 . Phòng hành chính nhân sự. 17 . Phòng tín dụng và thanh toán quốc tế. 17 . Phòng giao dịch ngân quỹ. 17 . Phòng kế toán. 17 . Lĩnh vực kinh doanh và một số vấn đề liên quan đến tín dụng CTN và TD. 18 . Lĩnh vực kinh doanh. 18 . Một số vấn đề liên quan đến tín dụng CTN và TD. 18 . Đánh giá chung về họat động kinh doanh. 22 Chương 3 Phân Tích Hiệu Quả Tín Dụng Công Thương nghiệp. 24 . Đánh giá tổng nguồn vốn và vốn huy

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN