TAILIEUCHUNG - Phân tích kết quả hoạt động sản xuất và các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả sản xuất

Trang bị cho sinh viên phương pháp và kỹ năng nhằm phân tích thực trạng quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, sử dụng nguồn lực đầu vào. Trên cơ sở đó xác định chính xác các nguyên nhân và mức độ ảnh hưởng của chúng đến kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế- tài chính của doanh nghiệp. | Chương 2: Phân tích kết quả hoạt động sản xuất và các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả sản xuất Nội dung chính . Đánh giá khái quát quy mô kết quả sản xuất kinh doanh dung, ý nghĩa các chỉ tiêu phân tích kết quả SX-KD tích quy mô kết quả sản xuất kinh doanh . Phân tích các mối quan hệ cân đối chủ yếu trong sản xuất đồng bộ của sản xuất đều đặn của sản xuất tích tình hình sản xuất theo mặt hàng . Phân tích chất lượng sản phẩm Đối với sản phẩm không phân chia thứ hạng chất lượng Đối với sản phẩm có phân chia thứ hạng chất lượng . Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả SX-KD . Lao động sản cố định . Nguyên vật liệu . Đánh giá khái quát quy mô kết quả sản xuất kinh doanh dung, ý nghĩa các chỉ tiêu phân tích kết quả SX-KD Các chỉ tiêu hiện vật: Sản lượng hàng hóa : Số lượng thành phẩm đã được sản xuất trong kỳ Sản lượng hàng hóa tiêu thụ: Số lượng hàng hóa đã được tiêu thụ trong

TỪ KHÓA LIÊN QUAN