TAILIEUCHUNG - Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 4 - Th.s Nguyễn Hải Dương

Chương 4 Hồi qui với biến giả, trong chương học này trình bày nội dung về: Biến định tính – Kỹ thuật biến giả; Các mô hình có chứa biến giả; Thủ tục so sánh 2 hồi qui. | Chương IV - Hồi qui với biến giả Chương IV - Hồi qui với biến giả. - Ị Crre 1. Biến định tính - Kỹ thuật biến giả 2. Các mô hình có chứa biến giả 3. Thủ tục so sánh 2 hồi qui Chương IV - Hồi qui với biến giả 1. Biến định tính - Kỹ thuật biến giả . Biến định tính Qualitative variables - Ví dụ Chi tiêu Thu nhập Số người của hộ và Khu vựcsống TT NT Giới tính chủ hộ. . Lượng cầu Giá Giá hàng hóa liên quan và Xuấtxứsản phẩm Thị trường Chính sách khuyến mại . Sản lượng Vốn Lao động và Loạihình DN Dâychuyền sản xuâ . - Khái niệm - Biến giả dummy variables indicator variables seasonal variables categorical variables